1. §        Yhdistyksen nimi on Sotakoirayhdistys, sen kotipaikka on Kankaanpään kaupunki.

2. §         Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sotakoiran ohjaajien yhdyselimenä ja kehittää ja innostaa sotakoirien ohjaajia työssään järjestämällä       koulutus- ja valistustilaisuuksia ammattiasioissa. Kilpaillessaan puolustusvoimien omistamalla koiralla jäsen voi edustaa Sotakoirayhdistystä, mikäli Puolustusvoimat tähän suostuu.

3. §         Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla Puolustusvoimien virassa tai toimessa palvelevat. Varsinaisen jäsenen jäädessä eläkkeelle hänestä tulee suostumuksensa mukaisesti eläkejäsen. Kannatusjäseneksi ilman äänioikeutta pääsevät muut yksityiset henkilöt. Kunniajäseneksi voidaan kutsua sotakoiratoimintaa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Kunniajäseneltä ja kannatusjäsenenä olevalta varusmieskoiranohjaajalta ei peritä jäsenmaksua. Yhdistyksen kokouksissa kunnia-, eläke- ja varsinaisella jäsenellä on äänioikeus, kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Hallitus hyväksyy kaikki jäsenet.

4. §         Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen,

A)    joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa suorittamatta ja joka ei sitä kehoituksesta suorita

B)     joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan

5. §         Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia sekä järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

6. §         Eroavalla yhdistyksen jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

7. §         Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa sen varsinaisista jäsenistä kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, jonka muodostaa puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta jäsentä, joista valitaan vuosittain vuosikokouksessa aina neljä (4) erovuoroisten tilalle. Ensimmäisenä vuonna neljä (4) erovuoroista määräytyy arvan mukaan. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen. Puheenjohtaja valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Lisäksi valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan kaksi (2) hallituksen varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Taloudenhoitaja voi olla hallituksen ulkopuolelta. Taloudenhoitajalla ja Sotakoiralehden päätoimittajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ilman äänioikeutta, jos ovat hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) muuta hallituksen jäsentä on paikalla. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

8. §         Yhdistyksen tilikausi on 1.7. – 30.6.

              Tilinpäätös ja muut tarpeelliset asiakirjat on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

9. §         Yhdistyksen vuosikokous pidetään aikaisintaan  heinäkuussa ja viimeistään syyskuussa.

                      Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

                      1. Vuosikokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden (2) pöytäkirjantarkastajan vaali

                      2. Todetaan kokouksen laillisuus

                      3. Hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus

                      4. Hyväksytään yhdistyksen tilinpäätös

                      5. Tilintarkastajien lausunto

                      6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

                      7. Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

                      8. Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle sekä kahden (2) hallituksen varajäsenen vaali.

                      9. Kahden (2) tilintarkastajan ja kahden (2) varatilintarkastajan vaali

                     10. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio alkaneelle toimintakaudelle

                     11. Hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimintakaudelle

                     12. Varsinaisen-, eläke- ja kannatusjäsenen jäsenmaksun suuruuden määrääminen

                     13. Hallituksen ja muiden yhdistyksen toimihenkilöiden palkkion määrääminen

                     14. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

              Yhdistyksen jäsenten tekemät esitykset on toimitettava hallitukselle kirjallisina kesäkuun 1.päivään mennessä.

10.§        Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä yhdistyksen äänenkannattajassa tai kirjeitse vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

11.§        Yhdistyksen kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja avoimella äänestyksellä, henkilövaaleissa kuitenkin suljettua lippuäänestystä käyttäen. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittu.

12.§        Jos yhdistys puretaan, luovutetaan sen mahdolliset varat ja omaisuus purkautumisesta päättävän yhdistyksen kokouksen hyväksymälle koiratoimintaa harrastavalle rekisteröidylle yhdistykselle.

13.§        Muutoin noudatetaan mitä laissa ja asetuksissa on säädetty.

 

Sotakoirayhdistys ry:n säännöt:

PUOLUSTUSVOIMIEN KOIRATOIMINTA:

• Ilmavoimat

• Merivoimat

• Maavoimat

SOTAKOIRAT

• Partiokoirat • Etsintäkoirat

Sotaharjoitukset

Erikoiskoirien maastoharjoitukset

Sotakoiraosaston koulutustarjonta

Koulutustarkastus

Reservikoiranohjaajat

SankaritarinointaKilpailutoimintaVideoitaNettikauppaArtikkelitYhteistyökumppaneita
KotisivuYhdistysJohtokuntaAjankohtaistaKalenteriJäseneksiLehtiLinkit
Copyright © Sotakoirayhdistys ry • Webdesign: Mainostoimisto Graffan